5‑dimethylthiazol‑2‑yl) 5‑diphenyltetrazolium bromide assay