Home | About PR | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |   Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Pharmacokinetic study of the prokinetic ABCs liquiritigenin, naringenin and hesperitin following the oral administration of Si–Ni–San decoction to functional dyspepsia patients
Xi Huang,Jianjun Xu,Juan He,Shaoqi Shi,Hongbin Yan,Jian Wang,Ping Ren
Xenobiotica.2019;49(6)708
[DOI]
2Chinese Herbal Medicine for the Treatment of Depression: Effects on the Neuroendocrine-Immune Network
Chan Li,Bishan Huang,Yuan-Wei Zhang
Pharmaceuticals.2021;14(1)65
[DOI]
3Deciphering the multicomponent synergy mechanisms of SiNiSan prescription on irritable bowel syndrome using a bioinformatics/network topology based strategy
Bangjie Li,Junqian Rui,Xuejian Ding,Yifan Chen,Xinghao Yang
Phytomedicine.2019;63(1)152982
[DOI]
4Sini powder (???) decoction alleviates mood disorder of insomnia by regulating cation-chloride cotransporters in hippocampus
Jing Liu,Feng Li,Xu-Dong Tang,Jie Ma,Meng Mao,Feng-Zhi Wu,Shi-Jing Bai,Yan-Yang Liu,Chen-Xia Han,Xin-Xue Li,Yan Liu,Yue-Han Song,Zhuo-Yun Wu,Feng-Yun Wang,Nan Kang
Chinese Journal of Integrative Medicine.2015;63(1)152982
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe