Home | About PR | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |   Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Anti-inflammatory and anti-hyperalgesic activities of Acanthopanax trifoliatus (L) Merr leaves

Hamid Roslida Abdul, Kee Teoh Hui, Othman Fezah

Year : 2013| Volume: 5| Issue : 2 | Page no: 129-133

   This article has been cited by
 
1 Terpenoid composition and the anticancer activity of Acanthopanax trifoliatus
Dong-Li Li,Xi Zheng,Yu-Chan Chen,Sen Jiang,Yuan Zhang,Wei-Min Zhang,Hua-Qian Wang,Zhi-Yun Du,Kun Zhang
Archives of Pharmacal Research. 2016; 39(1): 51
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Quantitative determination of 15 bioactive triterpenoid saponins in different parts ofAcanthopanax henryiby HPLC with charged aerosol detection and confirmation by LC-ESI-TOF-MS
Xiao-dan Zhang,Zhi Li,Guo-zhu Liu,Xiang Wang,Ok-kyoung Kwon,Hyeong-kyu Lee,Wan-kyunn Whang,Xiang-qian Liu
Journal of Separation Science. 2016; 39(12): 2252
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Acanthopanax trifoliatus inhibits lipopolysaccharide-induced inflammatory response invitro and invivo
Tzu-Mei Chien,Po-Chow Hsieh,Shyh-Shyun Huang,Jeng-Shyan Deng,Yu-Ling Ho,Yuan-Shiun Chang,Guan-Jhong Huang
The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2015; 31(10): 499
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Antioxidant and anti-inflammatory properties of Chinese ilicifolius vegetable (Acanthopanax trifoliatus (L) Merr) and its reference compounds
Huaqian Wang,Dongli Li,Zhiyun Du,Mou-Tuan Huang,Xiaoxing Cui,Yujing Lu,Chenyue Li,Swee Lian Woo,Allan H. Conney,Xi Zheng,Kun Zhang
Food Science and Biotechnology. 2015; 24(3): 1131
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article