Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 4: Cross-section showing midrib of Carapa guianensis Aubl. Epab: Lower epidermis; Epad: Upper epidermis; X: Xylem; F: Phloem; FV: Vascular strand (a) Midrib (b) Midrib - focus on epidermis details

Figure 4: Cross-section showing midrib of <i>Carapa guianensis</i> Aubl. Epab: Lower epidermis; Epad: Upper epidermis; X: Xylem; F: Phloem; FV: Vascular strand (a) Midrib (b) Midrib - focus on epidermis details